} Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-470B, 0-25.4mm/0.001 - CTM Vina