} Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-471B (25.4mm/0.001mm) - CTM Vina