} Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-490B, 0-50.8mm/0.001 - CTM Vina