} Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-156 (475-500mm/ 0.01mm) - CTM Vina