} Panme đo ngoài cơ khí (với đầu đo có thể thay đổi) Mitutoyo 104-148A (900-1000mm/ 0.01mm) - CTM Vina