} Panme đo ngoài cơ khí (với đầu đo mở rộng) Mitutoyo 105-408 (1000-1100mm/ 0.01mm) - CTM Vina