} Panme đo ngoài cơ khí (với đầu đo mở rộng) Mitutoyo 105-418 (1000-1200mm/ 0.01mm) - CTM Vina