} Panme đo ngoài điện tử (với đầu đo có thể thay đổi) Mitutoyo 340-522 (500-600mm/ 0.001mm) - CTM Vina