} Panme đo trong cơ khí dạng ống (cho đường kính lớn) Mitutoyo 140-157 (1000-2000mm/ 0.01mm) - CTM Vina