} Panme đo trong cơ khí dạng ống (cho đường kính lớn) Mitutoyo 140-158 (1000-3000mm/ 0.01mm) - CTM Vina