} Panme đo trong cơ khí dạng ống (cho đường kính lớn) Mitutoyo 140-159 (1000-4000mm/ 0.01mm) - CTM Vina