} Panme đo trong cơ khí dạng ống (cho đường kính lớn) Mitutoyo 140-160 (1000-5000mm/ 0.01mm) - CTM Vina