} Panme đo trong điện tử Mitutoyo, 345-250-30 , 5-30mm - CTM Vina