} Panme đo trong điện tử Mitutoyo 345-251-30 (25-50mm/ 0.001mm) - CTM Vina