} Panme đo trong điện tử Mitutoyo 345-350-30 (5-30mm/ 0.00005 inch) - CTM Vina