} Panme đo trong điện tử Mitutoyo 345-351-30 (25-50mm/ 0.00005 inch) - CTM Vina