} Thước cặp đo sâu điện tử Mitutoyo 571-211-30 (0~150mm/0.01mm) - CTM Vina