} Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-123, 0-300mm/0.04 - CTM Vina