} Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-204, 0-600mm/0.1 - CTM Vina