} Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-203, 0-300mm/0.08 - CTM Vina